Suomen ympäristöopisto SYKLI – ympäristöosaajien tekijä

Työkalut ja julkaisut

HAPPI-hanke Hausjärven pohjavesien riskienhallintaan
Selainpohjainen työkalu pohjavesialueella toimivien pk-yritysten riskien hallintaan

 

Ilmasto Jäähylle (2004). Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa.

Opettajan vihko
Oppilaan vihko 
Lärarens material
Elevsidor

 

Keke koulussa -opas on tiivis yleisesitys koulujen kestävän kehityksen ohjelmasta. Esitteessä kerrotaan mm. koulujen kestävän kehityksen tavoitteista, esitellään malli keke-työn etenemisestä koulussa ja annetaan esimerkkejä siitä, miten kestävä kehitys voi näkyä opetuksessa tai koulun arjessa.

Keke koulussa -opas

 

Kenttäopas tiekuljetusöljyvahingon hallintaan (2007) Kenttäopas tiekuljetusöljyvahingon hallitsemiseksi on pelastuslaitoksen operatiivisen johdon käyttöön suunniteltu tukimateriaali, joka tukee öljyvahinkotilanteiden hallintaa sekä helpottaa tehtyjen toimenpiteiden dokumentointia. Opas jakautuu tilannepäiväkirjaan ja tausta-aineistoon.
Tilannepäiväkirja   
Tausta-aineisto

 

Kestävää ammatillista koulutusta - näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen (2009) Ammatillisen koulutuksen kestävää kehitystä käsittelevä kirja esittelee, miten ammattiopistoissa kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden näkökulman sisällytetään luontevana osana ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan, toimintoihin ja opetukseen.
Kestävää ammatillista koulutusta -julkaisu

 

Kohti kestävää ammattillista koulutusta (2006) Ammatti-KEKE -hankkeessa oli mukana vuosina 2002-2005 kuusi koulutuksen järjestäjää. Hienoa kestävästä kehityksestä ammatillisessa koulutuksessa kertovaa materiaalia kertyi paljon. SYKLI otti tehtäväkseen muokata tästä aineistosta yhtenäisen kirjan. Esimerkit eri aloilta ovat helpommin vertailtavissa ja kunkin oppilaitoksen toimintaan siirrettävissä. Kirja auttaa hahmottamaan, miten kestävä kehitys on eri vaiheiden kautta saanut yhä suuremman merkityksen nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa.
Kohti kestävää ammatillista koulutusta -kirja

 

Korjaamon käytännöt kuntoon - autokorjaamon tarkistuslistat ja hyvät käytännöt (2011)
Draivi-opas

 

Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää -koulutusaineisto

Aineisto on laadittu toiselle asteelle, aikuiskoulutukseen, järjestöihin ja opintoryhmiin. Tausta-aineistossa on mm. ideoita keskustelun aktivointiin ja esityksen teemojen laajentamiseen.
Diaesitys
Kouluttajan tausta-aineisto

  
Vuotovesi hallinnan käsikirja ( 2009-2011) Vuotovesi -kehittämishankkeessa, jota Suomen ympäristöopisto Sykli veti yhdessä Eco-Onen kanssa, tuotettiin käsikirja vesihuollon toimijoille vesijohtoverkoston vuotovesien hallinnasta. Käsikirja soveltuu niin vesihuoltolaitosten johdolle, työnjohdolle kuin soveltuvin osin myös työntekijöille.
Vuotovesien hallinnan käsikirja

 
OPKE Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa -opas (2005) Opas kuvaa eri näkökulmista kestävän kehityksen yhdistämistä ammatillisten oppilaitosten toimintaan. Teorian, työvälineiden ja esimerkkien avulla annetaan vinkkejä oppilaitoksille, jotka haluavat viedä eteenpäin kestävän kehityksen työtään.
OPKE Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa -opas

 

Oppiaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi (2009) Näissä julkaisuissa esitellään Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, joista on tehty omat versiot yleissivistäville kouluille ja ammatillisille oppilaitoksille. Kriteerit tarjoavat työvälineen,  jonka avulla oppilaitos voi sisällyttää kestävän kehityksen näkökulman johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Kriteerit toimivat myös kestävän kehityksen sertifioinnin perusteena.
Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi - Ammatilliset oppilaitokset
Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi - Peruskoulut ja lukiot

 

Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa (2007) SYKLI ja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö toteuttivat kehittämishankkeen ”Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa” (2006-2007). Hankkeessa tuotettiin vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa, vaatimuksiin perustuva kartoituslomake sekä koulutusohjelma.

1. vaatimukset (PDF)
2. arviointilomake (Word)
3. koulutusohjelma (PDF)
4. itsearviointiohje (PDF)

 

Ympäristöosaajat2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan (9/2012) 
Ymparistöosaajat 2025.pdf